CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

7/8/2018

Báo cáo rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo

Báo cáo rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo

BÁO CÁO RÀ SOÁT THỂ CHẾ CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO

Báo cáo rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo có mục đích là xác định các rào cản về thể chế và chính sách trong sản xuất lúa gạo, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách để góp phần nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh và thu nhập của người nông dân trong ngành lúa gạo. Báo cáo đề cập đến thể chế trong toàn bộ quá trình sản xuất và phân phối lúa gạo, tuy có mức độ đậm, nhạt khác nhau ở từng công đoạn hoặc yếu tố sản xuất khác nhau.

XEM NGAY