CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

16/8/2018

Tóm tắt chính sách chuyển đổi đắt lúa

Tóm tắt chính sách chuyển đổi đắt lúa

TÓM TẮT CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT LÚA

Dự án ô RCV được xây dựng nhằm hỗ trợ thực hiện một số nội dung trong Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 của Chính phủ Việt Nam thông qua qua ba dự án thành phần: (1) Nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; (2) Hoàn thiện việc thực thi chính sách cạnh tranh và phòng vệ thương mại; (3) Tái cơ cấu kinh tế nông thôn tập trung vào chuỗi giá trị lúa gạo và một quỹ linh hoạt nhằm đáp ứng với các vấn đề ưu tiên cấp bách khác liên quan đến chương trình tái cơ cấu kinh tế. 

XEM NGAY