CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

12/8/2019

Báo cáo Tham luận đẩy mạnh chương trình OCOP hướng dẫn phát triển bền vững cho lao động nông nghiệp nông thôn tỉnh Bến tre

Báo cáo Tham luận đẩy mạnh chương trình OCOP hướng dẫn phát triển bền vững cho lao động nông nghiệp nông thôn tỉnh Bến tre

THAM LUẬN ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH OCOP HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE

THAM LUẬN ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH OCOP HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE

Trong những năm qua, kinh tế Bến Tre có sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu khá tích cực; bình quân giai đoạn 2010-2017 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 5,99%/năm. Tuy nhiên, so với bình quân chung của cả nước và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, quy mô nền kinh tế của tỉnh Bến Tre còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp; Các sản phẩm nông nghiệp vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, cụ thể tỷ trọng nông nghiệp chiếm 35,8%, công nghiệp - xây dựng 16,4% và thương mại - dịch vụ chiếm 45,6%.

 

Link PDF