CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

14/11/2022

Chất lượng của thông tư, công văn với hiệu quả của cải cách thể chế

Chất lượng của thông tư, công văn với hiệu quả của cải cách thể chế

CHẤT LƯỢNG CỦA THÔNG TƯ, CÔNG VĂN với hiệu quả của cải cách thể chế

Thông tư, công văn là cầu nối, chuyển tải các chính sách trong các quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuộc sống. Với tính chất này, chất lượng của thông tư, công văn sẽ tác động khá lớn đến hoạt động động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thậm chí là tính thuận lợi của môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta.

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) thông qua Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Chương trình Aus4Reform), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện Báo cáo “Chất lượng của Thông tư, Công văn với hiệu quả của cải cách thể chế”.

XEM NGAY

Tóm tắt báo cáo được đính kèm tại đây!