CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

Ấn phẩm - Báo cáo

7/12/2021

Tóm lược Báo cáo Nghiên cứu về Hoạt động Xây dựng pháp luật thực thi CPTPP

Tóm lược Báo cáo Nghiên cứu về Hoạt động Xây dựng pháp luật thực thi CPTPP

Tóm lược Báo cáo Nghiên cứu về Hoạt động Xây dựng pháp luật thực thi CPTPP

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực với Việt Nam được gần 03 năm. Trong thời gian này, Việt Nam đã triển khai một khối lượng công việc lớn để thực thi CPTPP. Trong đó, đáng chú ý nhất là công tác xây dựng pháp luật (XDPL) thực thi các cam kết thế hệ mới, tiêu chuẩn cao của CPTPP.

Để nắm được Tóm lược báo cáo, vui lòng click vào ĐÂY