CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

8/1/2019

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG ĐA DIỆN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG ĐA DIỆN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG ĐA DIỆN

Năm 2018, với sự hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã thực hiện Báo cáo nghiên cứu Vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng đa diện”.

Báo cáo được thực hiện nhằm đem lại bức tranh tổng quan về lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng đa diện, những tác động của thể chế, chính sách và quy định pháp luật tới môi trường cạnh tranh, thực tiễn thực thi các vấn đề về pháp luật cạnh tranh tại một số quốc gia, thực trạng hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng đa diện tại Việt Nam. 

Link PDF