CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA HỖ TRỢ CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM (Aus4Reform)

23/11/2018

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19 VÀ 35 VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19 VÀ 35 VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35 VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP - GÓC NHÌN TỪ DOANH NGHIỆP

Chính phủ Việt Nam thời gian qua đã có những nỗ lực quan trọng trong việc cải cách môi trường kinh doanh, đặt mục tiêu đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam vào nhóm bốn quốc gia hàng đầu khu vực ASEAN. Nghị quyết 19 của Chính phủ được ban hành hàng năm từ năm 2014 đến nay và Nghị quyết 35 của Chính phủ năm 2016 là hai nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện mục tiêu quan trọng trên.

 

Link PDF